Algemene Voorwaarden: In de Algemene Voorwaarden worden de rechten en plichten beschreven van L-mobi Mobile en haar klanten met betrekking tot de levering van de L-mobi Mobile diensten en de Verkoop van de L-mobi Mobile producten.

Artikel 1: Definities

 1. Klant: Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die met L-MobiMobile een overeenkomst sluit tot het leveren van een mobiele communicatiedienst;
 2. L-mobi Mobile: L-mobi Mobile BV (registratienummer bedrijf 854832464) met geregistreerd kantoor op Entrada 204, 1096 EE Amsterdam, The Netherlands;
 3. Netwerk: Het netwerk voor mobiele telefonie en mobiel internet, waarvan L-mobi Mobile gebruik maakt;
 4. Dienst: Een door L-mobi Mobile geleverde mobiele telecommunicatiedienst met betrekking tot het direct transport van spraak en data van mobiele gebruikers van en naar aansluitpunten op het mobiele netwerk of naar aansluitpunten op andere telefoonnetwerken;
 5. Aansluiting: De mogelijkheid om met daarvoor geschikte apparatuur gebruik te maken van de dienst;
 6. Aanvullende of Bijzondere voorwaarden: Voorwaarden voor een specifieke dienst die gelden in aanvulling op deze algemene voorwaarden;
 7. Simkaart: De chipkaart die door L-mobi Mobile ter beschikking wordt gesteld die door de klant in zijn/haar mobiele telefoon, tablet of andere apparaat ingebracht wordt om gebruik te maken van het netwerk;
 8. Voorafbetaalde Voucher: De Voorafbetaalde Voucher die de klant toegang verleent tot gebruik van de mobiele diensten van L-mobi Mobile;
 9. Roaming Diensten: De mobiele telefoondiensten waar u van gebruikt maakt wanneer u buiten België reist.

Artikel 2: Toepassing algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn verklaard. Voor een aanbieding of overeenkomst kunnen aanvullende of bijzondere voorwaarden gelden. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende of bijzondere voorwaarden prevaleren de aanvullende of bijzondere voorwaarden;
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van een klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 3. Indien de klant gebruikt maakt van additionele diensten die L-mobi Mobile aanbiedt, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing op die additionele diensten, tenzij anders aangegeven in de omschrijving van de betreffende additionele dienst;
 4. De algemene voorwaarden kunnen door L-mobi Mobile worden gewijzigd volgens huidige wetgeving en regulering. L-mobi Mobile maakt deze wijzigingen in ieder geval via haar website bekend. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na bekendmaking of op een latere datum dat op de bekendmaking is vermeld;
 5. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen in de algemene voorwaarden, is de klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Opzegging wordt alleen geaccepteerd indien deze is geschied voor de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden;
 6. De klant kan op de website van L-mobi Mobile de meest recente versie van de algemene voorwaarden inzien.

Artikel 3 – Prepaid overeenkomst

 1. De klant kan toegang krijgen tot de Mobiele Diensten van L-mobi Mobile door middel van Registratie, Activatie van de simkaart, en de aankoop van een Voorafbetaalde Voucher;
 2. De PrePaid overeenkomst wordt in principe gesloten voor onbepaalde duur. Het opgewaardeerde tegoed is 75 dagen geldig(te rekenen vanaf het moment van de laatste opwaardering) en verloopt na 90 dagen. Er is een buffer van 15 dagen na de 75e dag waarin er opgewaardeerd EN een keer gebeld, of gebruik van de databundel moet worden. Het tegoed dat op de simkaart staat bij het moment van aankoop is 75 dagen geldig en wordt daarna voorgeschorst. Er is wel de mogelijkheid om gebeld te worden. Tenzij in die periode Tot aan de 90e dag een opwaardering wordt gedaan. Dan is de simkaart weer volledig bruikbaar. Is het tegoed verbruikt of verlopen, dan kan de klant nog maar beperkt gebruik maken van de simkaart;
 3. Als de klant overstapt naar een andere telecomaanbieder en de klant neemt het nummer mee, dan eindigt de overeenkomst ook;
 4. Als de Prepaid-overeenkomst eindigt dan vervalt het eventuele tegoed en kan de klant geen nieuw tegoed meer kopen;
 5. Indien een klant langer dan 90 dagen opeenvolgend geen gebruik maakt van een simkaart wordt deze geblokkeerd;
 6. Eventueel verkregen bonus tegoed of gratis tegoed is geldig tot het aangegeven aantal dagen dat bij het verkregen tegoed is vermeld;
 7. De simkaart die door de klant is aangeschaft waarvan gebruik gemaakt wordt van de diensten van L-mobi Mobile is strikt persoonlijk. Als er toch iemand anders gebruik van maakt, blijft de klant verantwoordelijk. Om misbruik te voorkomen kan de klant bij ontvangst van de simkaart de pincode aanpassen naar persoonlijke keus;
 8. L-mobi Mobile blijft de enige eigenaar van de simkaart die aan de klant wordt geleverd. De klant mag de simkaart niet verliezen, beschadigen of vernietigen. De klant blijft verantwoordelijk voor het gebruik van de simkaart;
 9. Zodra de overeenkomst met onze diensten eindigt, moet de klant ervoor zorgen dat de simkaart onbruikbaar wordt. Bijvoorbeeld door de simkaart door te knippen;
 10. Als de klant een Simkaart online koopt en registreert, dan heeft de klant er recht op om deze overeenkomst binnen 14 dagen na aankoop te annuleren, door onze afdeling klantenservice hier schriftelijk van op te hoogte te brengen, waarna we door de klant aangekochte opwaardeervouchers zullen terugbetalen. De klant kan alleen van dit recht gebruik maken als de klant geen gesprekken heeft geplaatst of ontvangen, Data uit de bundel heeft verbruikt of SMS-berichten heeft verstuurd of ontvangen voorafgaand aan de annulering.

Artikel 4 – Diensten

 1. L-mobi Mobile wilt de klant ongestoord gebruik laten maken van haar diensten, maar kan niet garanderen dat de kwaliteit en dekking daarvan altijd en overal even goed is. Netwerkkwaliteit is van veel dingen afhankelijk. Bijvoorbeeld: In een tunnel kan de verbinding minder of nihil zijn en ook het aantal gebruikers per zendmast heeft invloed. Ook kan het zijn dat er storingen optreden. L-mobi Mobile probeert storingen te voorkomen maar kan niet uitsluiten dat die zich voordoen. In geval van een storing geldt er geen algemene compensatieregeling;
 2. De klant maakt gebruik van een simkaart. Deze kaart bevat alle gegevens die nodig zijn om van het netwerk gebruik te maken, en past in bijna alle toestellen waar een simkaart in geplaatst kan worden. De toegang tot de simkaart is beveiligd door een pincode, die door de klant naar eigen keuze veranderd kan worden. Hoe dit moet staat in de gebruiksaanwijzing dat meegeleverd is met de simkaart;
 3. Klanten hebben de mogelijkheid om hun mobiele telefoonnummer te behouden wanneer ze van mobiele operator veranderen. Alleen het mobiele nummer kan overgedragen worden. Diensten en Voucher worden niet overgedragen;
 4. Met een actieve L-mobi Mobile Simkaart heeft u toegang tot de eerste hulpdiensten. Hieronder valt het Europese Noodnummer 112, en de Belgische Noodnummers 100 en 101;
 5. De klant heeft nooit recht op enige terugbetaling van de niet opgebruikte Voorafbetaalde Voucher indien deze niet binnen de genoemde geldige aantal dagen is gebruikt;
 6. We kunnen een dienst veranderen of beëindigen om bedrijfseconomische redenen. Dat kunnen we ook doen omdat we dan aan regels die in of volgens de wet gesteld worden. En/of zodat we blijven voldoen aan de eisen van de tijd en stand van de techniek. We doen ons best om wijzigingen door te voeren zonder dat dat gevolgen heeft voor de dienst en de door de klant gebruikte apparaten. Als dat niet kan en we voorzien dat de wijzigingen gevolgen voor de klant heeft laten we dat vooraf weten;
 7. Als we met een dienst stoppen, laten we dat de klant zo snel mogelijk weten.
 8. Om gebruik te kunnen maken van de diensten moet de klant ervoor zorgen dat er genoeg tegoed op de simkaart staat. De klant kan niet van de volledige beschikbare diensten gebruik maken als er daarvoor geen voldoende tegoed dat minimaal nodig is om van de dienst gebruik te maken;
 9. Op specifieke diensten die wij aan de klant leveren zijn Fair Use Policies (eerlijk gebruiksbeleid) van toepassing. Wij vertrouwen erop dat de klant hier fatsoenlijk mee omgaat;

Artikel 5 – Tarieven en wijze van opwaarderen

 1. Wanneer de klant zich heeft geregistreerd en de simkaart is geactiveerd is het mogelijk om via een kraskaart of een uitgeprinte bon (e-voucher), tegoed op de simkaart te plaatsen;
 2. L-mobi Mobile is gerechtigd de tarieven voor de dienst te wijzigen. L-mobi Mobile zal wijzigingen vooraf bekend maken via de website. De klant kan de actuele prijslijst inzien op de website van L-mobiMobile;
 3. Voor de Producten en Diensten die de klant van L-mobi Mobile afneemt, is er een vergoeding verschuldigd, Dit wordt in rekening gebracht door vermindering van het tegoed in het persoonlijk account. De tarieven hiervoor kunt u vinden op de website;
 4. Er zijn verschillende mogelijkheden om online het tegoed op te waarderen. Dit kan via de website l-mobimobile.be of my.lmobimobile.be op de persoonlijke pagina dat gelinkt is aan de simkaart.
 5. Bij het aankopen van een tegoed of bundel tegoed ontvangt u af en toe gratis promotie (bundel) tegoed, deze promotie bundel tegoed wordt altijd als eerste verbruikt ,daarna worden de laatste betaalde bundel eenheden verbruikt. Uw promotie tegoeden zijn geldig zolang de betaalde bundel tegoeden geldig zijn. U kunt geen aanspraak maken voor gratis ontvangen bundel tegoed of vervallen tegoed.
 6. Hoe verwijder ik mijn L-mobi account (Apps)?
  WAARSCHUWING: Nadat u uw L-mobi-account hebt verwijderd, kunt u uw L-mobi eSIM-dataverbruik niet meer volgen, uw L-mobi eSIM-account opwaarderen en geen meldingen van L-mobi meer ontvangen.
  Als u actieve data-abonnementen op uw L-mobi-account heeft, worden deze allemaal verwijderd. Terugbetaling, opvraging, vervanging of overdracht van data-abonnementen naar andere L-mobi-account(s) is niet mogelijk na het verwijderen van een account. Alle verzoeken van deze aard na het verwijderen van een account worden systematisch geweigerd.
  Volg de onderstaande stappen om uw L-mobi account te verwijderen:
  – maak eerst verbinding met uw L-mobi-account vanuit uw L-mobi-app of op L-mobi.me
  – klik vervolgens onder het tabblad Instellingen op de knop “Mijn account verwijderen”:

Artikel 6 – Nummer en Nummerbehoud

 1. Bij het aangaan van een nieuwe overeenkomst met L-mobi Mobile, kan de klant het eigen nummer behouden. Het moet dan wel mogelijk zijn om de overeenkomst bij de huidige telecomaanbieder op te zeggen. L-mobi Mobile is afhankelijk van de medewerking van die andere telecomaanbieder. Als het nummer niet kan worden behouden omdat de andere telecomaanbieder niet meewerkt, dan is L-mobi Mobile daar niet verantwoordelijk voor;
 2. De klant heeft geen recht op een specifiek nummer, tenzij er sprake is van nummerbehoud;
 3. De klant is verplicht om de contractuele verplichtingen van de andere telecomaanbieder te respecteren. Als dit allemaal in orde is dan zal L-mobi Mobile de nodige maatregelen nemen om de overdracht van aanbieder te voltrekken;
 4. Het telefoonnummer van de klant wordt in het algemeen altijd getoond aan de persoon dat door de klant gebeld wordt. De klant heeft de mogelijkheid om in het eigen toestel de nummerweergave aan of uit te zetten.

Artikel 7 – Gedragsregels voor de klant

 1. Het is belangrijk dat de klant zich aan de volgende regels houdt;
 2. Onze diensten zijn bestemd voor eigen, redelijk en normaal gebruik. Daarmee bedoel we voor persoonlijk gebruik voor privédoeleinden;
 3. We vertrouwen erop dat de klant en onze medewerkers elkaar altijd met respect behandelen;
 4. We vertrouwen erop dat de klant de dienst niet op een strafbaar of een onrechtmatige manier gebruikt. Hierover kunnen de volgende punten vallen;
  a – Versturen van spam of bulk sms;
  b – Openbaar maken of verspreiden van kinderporno of andere strafbare porno;
  c – Versturen van virussen of andere bestanden die de goede werking van onze software of die van anderen kunnen beschadigen;
  d – Bedreigen van personen;
  e – Illegaal downloaden;
  f – Iemand lastigvallen of inbreuk maken op de rechten en het persoonlijk leven van iemand anders;
  g – Storingen of overlast veroorzaken;
  h – Hacken;
  i – Inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  j – De sms en bel mogelijkheid aan derden aanbieden;
 5. Als L-mobi Mobile vermoedt dat de klant zich niet aan deze regels voor redelijk gebruik houdt. Dan kan L-mobi Mobile maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk stopzetten van de dienst, of het opzeggen van de overeenkomst;
 6. Bij diefstal, vermissing of als de klant denkt dat iemand zonder zijn toestemming de simkaart gebruikt, kan de klant ons vragen om de simkaart te blokkeren. Hiervoor moeten er wel enkele privacy vragen beantwoord worden. Dit is om onrechtmatige blokkeringen te voorkomen;
 7. L-mobi Mobile vergoedt geen tegoed dat nog op de gestolen/verloren simkaart staat;
 8. De klant stemt in met het volgende;
  a- Het verstrekken van informatie die wij redelijkerwijs van de klant verzoeken;
  b- Het opvolgen van instructies die wij de klant geven;
  c- Ons op de hoogte te houden als er veranderingen zijn in de gegevens die de klant tijdens de registratieprocedure aan ons heeft verschaft.
  d – Instructies en eisen van andere netwerken opvolgen wanneer u gebruik maakt van roaming buiten België.

Artikel 8 – Roaming

 1. De meeste mobiele diensten kunt u ook in het buitenland gebruiken. Dat wordt ook wel roaming genoemd;
 2. In de meeste landen in Europa betaalt de klant voor bellen sms’en hetzelfde als in Belgie. Dat noemen we Roam Like Home. Dit geldt in elke geval voor alle landen binnen de EU;
 3. De Roam Like Home tarieven gelden indien de klant korter dan 31 dagen achter elkaar in het buitenland (EU landen) verblijft. Verblijft de klant langer dan worden er speciale roamingtarieven gehanteerd. De roaming tarieven kunt u vinden op de website;
 4. De Roam Like Home tarieven gelden indien de klant korter dan 90 dagen per jaar in het buitenland (EU landen) verblijft. Blijft de klant langer dan 90 dagen in het buitenland, dan worden er speciale roamingtarieven gehanteerd. De roaming tarieven kunt u vinden op de website.

Artikel 9 – Bescherming persoonsgegevens

 1. Persoonlijke gegevens van de klant, gespreksinformatie en telefoonnummers worden opgeslagen in de bestanden van L-mobi Mobile. Deze worden door L-mobi Mobile gebruikt om de L-mobi Mobile dienst te verlenen. We houden ons daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 2. Als de klant een dienst (bijvoorbeeld een software applicatie/app) van een derde afneemt, waarvoor deze derde de persoonsgegevens van de klant verwerkt, dan is L-mobi Mobile niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van Persoonsgegevens door deze derde;
 3. L-mobi Mobile verwerkt de verkeersgegevens van de klant op deze punten
  a – De identificatie van oproep;
  b – Het type, tijdstip van aanvang en de duur van de oproep;
  c – Het verbruik, tijdstip van het aantal Kb/MB’s aan data;
  d – De Datum van het gebruik van de diensten;
 4. Indien bij de wet bepaalde gevallen zal L-mobi Mobile klantgegevens meedelen op vraag van de bevoegde overheidsdiensten.

Artikel 10 – Opheffen Diensten

 1. Wij mogen zonder waarschuwing de levering van goederen schorsen of stopzetten wanneer we een of meerdere van deze punten constateren;
  a – De klant is in overtreding van een of meerdere voorwaarden uit deze algemene voorwaarden, of iemand anders dan de klant die gebruikt maakt van de L-mobi Mobile simkaart;
  b – Het netwerk het begeeft of onderhoud nodig heeft. L-mobi Mobile probeert deze gevallen te voorkomen en tot een minimum te beperken;
  c – De klant gebruikt diensten wat het netwerk beschadigt of in gevaar brengt;
 2. Het stopzetten heeft geen invloed op de verplichting van de klant om de kosten te betalen, behalve in het geval van schorsing of afsluiting van het netwerk vanwege onderhoud dat langer dan vier dagen duurt en het gehele netwerk omvat. In dat geval zult u geen kosten betalen in de periode waarin de klant niet van de diensten gebruik kan maken.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van L-mobi Mobile

 1. L-mobi Mobile probeert om met alle redelijke middelen elke storing voor de klant te voorkomen, en in geval als er toch storingen plaatsvinden, om met alle beschikbare middelen maatregelen te nemen om enige schade voor de klant te beperken;
 2. De klant begrijpt en aanvaardt dat L-mobi Mobile niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt naar aanleiding van externe factoren en/of handelingen van de klant zelf, onder meer, maar niet beperkt tot:
  a – Storingen van diensten wegens externe factoren ( zoals bijvoorbeeld; storingen van netwerken en diensten van derden die door L-mobi Mobile worden gebruikt;
  b – Storingen naar aanleiding van obstakels die het netwerk beïnvloeden;
  c – Maatregelen opgelegd door de Belgische of Europese overheden;
  d – Gebruikshinder te wijten aan onderhoud, verbetering of uitbreiding van het netwerk of de diensten van L-mobi Mobile;
  e – Slecht of verkeerd gebruikt van de diensten door de klant;
  f – Slechte werking van het apparatuur (tablet, computer, mobiele telefoon) of toebehoren dat door de klant gebruikt wordt;
  g – Het foutief gebruik van de software van het toestel (telefoon, tablet, computer) waardoor er virussen; malware; inbraken door derden plaatsvinden;
  h – Het niet beschermen van de simkaart door geen veilige pincode (bijvoorbeeld 0000,1234,1111) toe te passen, of deze pincode aan derden vrij te geven.
 3. L-mobi Mobile kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor:
  a – De inhoud van de gesprekken, het versturen van tekstberichten of gebruik van data door middel van de diensten van L-mobi Mobile;
  b – Schade of verlies door gebruik van programma’s of apps van derden waarbij de klant toestemming geeft om gebruik te maken gegevens van de klant, en die gegevens misbruikt wordt.
  c – Transacties (Geld of Digitaal geld) verricht door de klant en een derde waarbij de klant de diensten van L-mobi Mobile gebruikt.

Artikel 12 – Klantenservice

 1. Als u een klacht of vraag heeft over de producten of diensten dan kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice.
 2. Alle schriftelijke communicatie kan verstuurd worden naar ons per email of per post
Appsvoucherdealer BVBA

De Keyserlei 58-60 box 19
2018 ANTWERP

Klantenservice: 0032 32 830 888
Cs@l-mobimobile.be

Hoofdkantoor
De entree 201
1101 HG Amsterdam
cs@l-mobi.nl